Kế toán cho lãnh đạo

Môn học này rất hay, nếu biết tận dụng bạn có thể đọc được rất nhiều các thông tin tổng quan và chiến lược của 1 doanh nghiệp, hay 1 tập đoàn thông qua nó.

Rất nhiều các vấn đề nó thể hiện theo nhiều chiều khác nhau và quan trọng nhất nó là 1 công cụ hữu ích cho việc ra quyết định của các leader! ^^

Chuyên đề 1: Tổng quan về kế toán.

Mục đích

Qua chuyên đề này, học viên có thể:

 • Giải thích được ý nghĩa và vai trò của công tác kế toán trong doanh nghiệp
 • Trình bày các khái niệm kế toán cơ bản
 • Nêu các nội dung của công việc kế toán có liên quan đến người lãnh đạo doanh nghiệp

Nội dung

 1. Khái niệm kế toán
 2. Các khái niệm kế toán cơ bản
 3. Kế toán tài chính và báo cáo tài chính
 4. Kế toán quản trị và việc ra quyết định
 5. Kế toán thuế

Tài liệu tham khảo

 • Steven Stralser, Chapter 6: Accounting and Finance, MBA In A Day – What You Would Learn at Top-Tier Business Schools, Wiley 2004. (*)
 • John A. Tracy, Chapter 1: Getting Down To Business, The Fast Forward MBA in Finance, Wiley 1996.
 • Paul M. Collier, Chapter 1: Introduction to Accounting, Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making, Wiley 2003
 • Paul M. Collier, Chapter 2: Accounting and its Relationship to Shareholder Value and Business Structure, Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making, Wiley 2003

Chuyên đề 2: Trách nhiệm giải trình, đạo đức kinh doanh và kế toán.

Mục đích

Qua chuyên đề này, học viên có thể:

 • Giải thích được trách nhiệm của người lãnh đạo đối với việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan
 • Trình bày quan hệ giữa trách nhiệm giải trình và kế toán
 • Giải thích khái niệm và những tình huống về đạo đức kinh doanh liên quan đến kế toán

Nội dung

 1. Trách nhiệm giải trình và kế toán
 2. Lý thuyết ủy nhiệm và kế toán
 3. Sự kiện Enron và các thay đổi trong lĩnh vực kế toán
 4. Đạo đức kinh doanh và kế toán

Tài liệu tham khảo

 • Bộ môn Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Bài học từ sự kiện Enron, Giáo trình Kiểm toán, NXB Lao Động Xã Hội (2007). (*)
 • George J. Benston and Al L. Hartgraves, Enron: What happened and what we can learn from it, Journal Accounting and Public Policy, Vol 21, 2002
 • Bill George, Crisis in Corporate Ethics: Where Have All the Leaders Gone? Authentic Leadership, 2004. (*)
 • Steven Stralser, Chapter 4: Ethics, MBA In A Day – What You Would Learn at Top-Tier Business Schools, Wiley 2004.

Chuyên đề 3: Báo cáo tài chính và hình ảnh doanh nghiệp

Mục đích

Qua chuyên đề này, học viên có thể:

 • Giải thích được những nguyên tắc cơ bản của việc lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Giải thích ý nghĩa và nội dung của các báo cáo tài chính công ty
 • Nêu những hạn chế của báo cáo tài chính
 • Giải thích mối quan hệ giữa báo cáo tài chính và hình ảnh doanh nghiệp trước công chúng

Nội dung

 1. Tổng quan về báo cáo tài chính
 2. Các nguyên tắc cơ bản
 3. Bảng cân đối kế toán
 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 7. Các hạn chế của báo cáo tài chính

Tài liệu tham khảo

 • John A. Tracy, Chapter 2: Introducing Financial Statements, The Fast Forward MBA in Finance, Wiley 1996. (*)
 • John A. Tracy, Chapter 4: Interpreting Financial Statements, The Fast Forward MBA in Finance, Wiley 1996.
 • Paul M. Collier, Chapter 3: Recording Financial Transactions and the Limitations of Accounting, Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making, Wiley 2003
 • Paul M. Collier, Chapter 6: Constructing Financial Statements and the Framework of Accounting, Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making, Wiley 2003
 • Paul M. Collier, Chapter 7: Interpreting Financial Statements and Alternative Theoretical Perspectives, Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making, Wiley 2003

Chuyên đề 4: Hệ thống thông tin cho việc ra quyết định

Mục đích

Qua chuyên đề này học viên có thể:

 • Giải thích vai trò của hệ thống kế toán trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định quản lý
 • Trình bày những khái niệm cơ bản trong kế toán quản trị
 • Giải thích vai trò và nội dung của hệ thống kiểm soát quản lý

Nội dung

 1. Tổng quan về kế toán quản trị
 2. Các khái niệm cơ bản
 3. Hệ thống kiểm soát quản lý

Tài liệu tham khảo

 • Paul M. Collier, Chapter 4: Management Control, Management Accounting and its Rational-Economic Assumptions, Accounting for Managers: Interpreting accounting information for
  decision-making, Wiley 2003 (*)
 • John A. Tracy, Chapter 17: Management Control, The Fast Forward MBA in Finance, Wiley 1996

Chuyên đề 5: Kiểm soát nội bộ và quản trị công ty

Mục đích

Qua chuyên đề này học viên có thể:

 • Giải thích được vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị công ty
 • Trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ và các ý niệm về quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Nêu những nguyên tắc của quản trị công ty

Nội dung

 1. Tổng quan
 2. Các yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ
 3. Các ý niệm về quản trị rủi ro doanh nghiệp
 4. Kiểm toán và kiểm soát nội bộ
 5. Quản trị công ty

Tài liệu tham khảo

 • K H Spencer Pickett, Chapter 2: Corporate Governance Perspectives, The Essential Handbook Of Internal Auditing, Wiley 2005
 • K H Spencer Pickett, Chapter 4: Internal Controls, The Essential Handbook Of Internal Auditing, Wiley 2005
 • Vũ Hữu Đức, Kiểm soát nội bộ và kế toán, Bản tin Hội Kế toán TPHCM, tháng 10.2003 (*)
 • Deloitte&Touche, The Growing Company’s Guide to COSO, 2003.
 • Cedric Read, Hans-Dieter Scheuermann and The mySap Financials Team, Chapter 9: Integrating for Corporate Integrity, The CFO as Business Integrator, Wiley 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *